Mobiltelefoner til ældre mennesker

Mobiltelefoner til ældre mennesker

For mange ældre mennesker, specielt enlige, der stadig kan klare at bo i eget hjem, er det helt afgørende at kunne komme i kontakt med deres nærmeste pårørende. Den ellers så almindelige mobiltelefon kan være en direkte udfordring at bruge for ældre mennesker. Knapperne er små, og på en smartphone kan det være meget svært at finde vej til sine kontakter, beskeder mv. Pludselig skal man forholde sig til en ny opdatering, eller man skal bruge en kode for at komme videre... Hvad der tidligere var nemt og naturligt, kan for ældre mennesker virke uoverskueligt og blive et dagligt problem. Desværre kan det betyde, at kontakten efterhånden bliver besværliggjort, og at den ældre person oplever større og større frustrationer i dagligdagen.

Men sådan behøver det ikke at være.
B-near® er et digitalt hjælpemiddel, udviklet med fokus på brugervenlighed og simpel videokontakt til sine nærmeste pårørende. Enheden består af en touchskærm, som placeres hos den ældre borger. På skærmen kan der være op til 6 portrætter af de nærmeste pårørende, og med et enkelt tryk på billedet ringes der op til f.eks. det pågældende familiemedlem. Alle kontaktpersoner har downloadet en tilhørende app, som sikrer, at hele kontakten foregår i et lukket system. Oplever I også udfordringer med de almindelige mobiltelefoner til jeres ældre mennesker, demensramte eller udfordrede, så gå ind på www.b-near.dk og se præsentationen.

Digitale hjælpemidler til ældre, demensramte og andre udfordrede
Der er de seneste år udviklet digitale hjælpemidler til mange formål. Som udgangspunkt skal et hjælpemiddel bidrage til at sikre den udfordrede borger opretholdelsen af en selvstændig tilværelse i eget hjem, således det skaber en mere tryg hverdag og ikke mindst er med til at udsætte indflytningen på plejehjem.

Mange ældre mennesker oplever ensomhed og mistrivsel
Et andet område er den øgede mistrivsel og ensomhed blandt ældre. Alt for mange af vores ældre borgere er afskåret den almene sociale kontakt fordi de ikke så nemt kan håndtere en smartphone eller mobiltelefon til ældre mennesker.Her er b-near®skærmen et oplagt alternativ.

Kom i gang med at bruge de digitale hjælpemidler
Jo længere tid, der går, jo sværere kan det være for den ældre eller udfordrede person at tilgå teknologien. Det er derfor en god ide at introducere den pågældende ældre eller demensramte for hjælpemidlet i den tidlige fase af sygdomsforløbet. Det handler om at blive fortrolig med hjælpemidlet, så det bliver en naturlig del af dagligdagen.

Fra passiv overvågning til aktiv kontakt
Mange mennesker oplever usikkerhed og utryghed vedrørende deres ældre familiemedlemmer, og derfor er daglig telefonkontakt altafgørende. I andre tilfælde kan der være tale om direkte overvågning, hvilket unægtelig stiller en række etiske og praktiske spørgsmål. 'Overvågning' som tema dækker over praksissen med at passe på dem, uanset om det sker gennem traditionelle fysiske tilsyn eller ved hjælp af nyere digitale hjælpemidler. Det er derfor vigtigt at fokusere på, at den nære kontakt sker med henblik på at drage omsorg for den pågældende borger.

Hjælpemidler og velfærdsteknologi
Et hjælpemiddel skal give den enkelte mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt, så man derved bliver mindre afhængig af andres hjælp. Hjælpemidler er produkter, som mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan anvende. Formålet med hjælpemidler er at kompensere for funktionsnedsættelse og at give borgeren bedre muligheder for rehabilitering, aktivitet og samfundsdeltagelse.

Hjælpemidler medvirker til, at borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser får mulighed for at leve en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og kan være med til at sikre, at personer med varigt nedsat funktionsevne får mulighed for at få eller bevare en tilknytning til eksempelvis uddannelse eller arbejdsmarkedet. Der kan ske ændringer i, hvornår et produkt ikke længere betragtes som et hjælpemiddel, men i stedet anses for et forbrugsgode. For eksempel anses en elscooter normalt som et forbrugsgode, men hvis brugeren ikke kan færdes udenfor hjemmet uden brug af elscooteren, tilbydes den som et hjælpemiddel.

Velfærdsteknologi er teknologiske og digitale redskaber, der kan understøtte borgere i deres dagligdag. Velfærdsteknologi kan medvirke til, at mennesker med nedsat funktionsevne i alle aldre og på alle områder bliver mere selvhjulpne, herunder også teknologi som hjælpemiddel for kommunikation og kontakt. I forbindelse med en rehabiliterende indsats hjælper velfærdsteknologiske løsninger mennesker med nedsat funktionsevne med at opnå en bedre livskvalitet. Samtidig kan velfærdsteknologi medvirke til at aflaste pleje- og omsorgspersonale.

Hjælpemidler og forbrugsgoder bevilges af kommunen uafhængigt af ansøgerens økonomi og formue.

Brug af digitale hjælpemidler på plejehjem
Ifølge en brugerundersøgelse foretaget af Epinion oplever hele 78% af plejehjemsbeboerne i hovedstadskommunerne, at den såkaldte velfærdsteknologi gør en positiv forskel for dem i hverdagen. Inden for plejehjemsområdet er der sket en positiv stigning i brugen af de digitale hjælpemidler. Det er en udvikling, som helt naturligt kommer beboere og plejehjemspersonale til gode, for jo mere selvhjulpne beboerne kan være, jo bedre kan man hjælpe de beboere, der har det største behov for hjælp. Teknologierne skal kunne bidrage til og styrke personalets pædagogiske og omsorgsmæssige indsats.

b-near® skærmen er klassificeret som et hjælpemiddel i Hjælpemiddelbasen:

Den Mobile - HMI-nr. 136649
Den Stationære - HMI-nr. 136650

Læs næste

Hjælpemidler til demente

KENDER I OGSÅ EN …

– som har et aktuelt behov for en brugervenlig b-near® skærm? Klik ind på shoppen og find den rette løsning – så er I igang om få dage.

Kom i gang med b-near